Förnybarhetsdirektiv, förenklingar och förbrukarflexibilitet

I EI:s verksamhetsplan beskrivs utmaningen med kompetensförsörjning och en ökad arbetsbelastning – hur ser generaldirektören att det  påverkar handläggningstiderna framöver? Det konstateras även att större medvetenhet hos industri och konsument skulle stärka incitamentet för användarflexibilitet, hur åstadkoms det?
Under maj gavs Ei uppdraget att utreda vad som krävs för att genomföra delar inom EU:s omarbetade förnybarhetsdirektiv som rör nätanslutning, förenkling av anmälningar och egenanvändning av förnybar energi. Vilka fler verktyg behövs? Och vad säger Energimarknadsinspektionen om den marknad för systemtjänster som också diskuteras under årets VIND-seminarier?

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen